Vedtægter

Vedtægter For Asnæs By’s Grundejerforening

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 24. marts 1933
Senest ændret på ekstraordinær generalforsamling den 14. marts 2017

§ 1.
Foreningens navn er Asnæs By’s Grundejerforening, med hjemsted i Odsherred Kommune.

§ 2.
Foreningens formål er at varetage og værne om medlemmernes interesser som grundejere i almindelighed, og kan optage enhver opgave, der har forbindelse hermed.

§ 3.
Som medlemmer optages enhver, der ejer hus eller grund i Asnæs byområde, samt forpagtere eller lejere af hus eller grund i Asnæs. Foreningen kan optage grundejere, der er pligtige til medlemskab af en grundejerforening, samt være behjælpelig med evt. oprettelse af vejlaug med særlige vedtægter i overensstemmelse med pålagte servitutter. Foreningen kan overtage den økonomiske administration i forbindelse med fælles anlæg og vedligeholdelse af disse.

§ 4.
Den årlige generalforsamling afholdes i februar/marts måned. Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel, enten ved udsendelse af en skriftlig meddelelse eller ved en annonce i et lokalt blad. Forslag til generalforsamlingen må være indgivet skriftligt til formanden senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Valg af dirigent.
1.  Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
2.  Det kontrollerede regnskab fremlægges til godkendelse.
3.  Valg af medlemmer og evt. suppleant til bestyrelse.
4.  Valg af bilagskontrollant.
5.  Fastsættelse af kontingent.
6.  Behandling af indkomne forslag.
7.  Eventuelt.

§ 5.
Dirigenten på generalforsamlingen leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde. Stemmeafgivningen sker ved håndsoprækning, medmindre forsamlingen vedtager en anden afstemningsmåde.

§ 6.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Intet medlem har mere end én stemme, dette uanset om han ejer flere ejendomme. Stemme må afgives personligt. Medlemmer, der er i restance med medlemskontingent eller andet bidrag til foreningen, har ingen stemmeret. Simpel stemmeflerhed er afgørende, undtagen til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om foreningens opløsning, hvor det kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne har givet møde, og at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Har ikke halvdelen af medlemmerne givet møde på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt er vedtaget med to tredjedele af de repræsenterede stemmer, afholdes en ny generalforsamling inden en måneds forløb, og forslaget kan her vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer, uden hensyn til de mødte medlemmers antal.

§ 7.
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter en generalforsamlings eller bestyrelsens beslutning, eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra mindst en tiendedel af foreningens medlemmer med angivelse af dagsorden. Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling sker på samme måde som til den ordinære, jfr. § 4.

§ 8.
Grundejerforeningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som af sin midte vælger en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer. På generalforsamlingen vælges, efter den siddende bestyrelses skøn, en eller to bestyrelsessuppleanter og to bilagskontrollanter. Bestyrelsen, der vælges for to år ad gangen, afgår skiftevis med to og tre medlemmer hvert år. Revisorerne og suppleanterne afgår ligeledes skiftevis hvert andet år, således at valget gælder for en toårig periode.

Bestyrelsen kan årligt udlodde op til kr. 10.000,00 af foreningens midler til projekter, der tjener almen interesse eller forskønnelse af Asnæs by.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat over sine forhandlinger. Et bestyrelsesmøde er kun beslutningsdygtigt når mindst 3 medlemmer er til stede, herunder formanden eller næstformanden. Foreningen tegnes af formanden og et medlem af bestyrelsen. Hvor vigtige afgørelser foreligger, f.eks. optagelse af lån, køb og salg af fast ejendom, eller når større interesser for medlemmerne står på spil, skal bestyrelsen dog forelægge sagen for en generalforsamling. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 af bestyrelsesmedlemmerne forlanger det.

§ 9.
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Det påhviler kassereren at opkræve kontingent og føre foreningens regnskab, samt at sørge for, at foreningens midler bliver anbragt efter nedennævnte regler. Foreningens midler skal være anbragt på bank- eller sparekassekonti eller lign. måde. Bestyrelsen kan bemyndige kassereren til at oprette netbank, hvorfra kassereren kan varetage foreningens betaling af kreditorer og overførsel af beløb.

§ 10.
Der kan, efter bestyrelsens skøn, udbetales skattefri godtgørelse efter Skatterådets takster, til dækning af telefon/internetudgifter til enkelte bestyrelsesmedlemmer.
Der kan ydes diæter samt kørselsgodtgørelse ved mødeaktivitet og lign. i normal arbejdstid efter bestyrelsens skøn.

§ 11.
De på generalforsamling og bestyrelsesmøder forhandlede sager og vedtagne beslutninger føres til referat, underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og af dirigenten og opbevares derefter elektronisk. Om det på generalforsamlinger og bestyrelsesmøder passerende har digitale mødereferater fuld beviskraft. Bestyrelsens sekretær fungerer også som referent på generalforsamlingen.

§ 12.
Foreningen kan ikke opløses før foreningspligten er ophævet for samtlige medlemmer, eller medlemmerne er overført til anden grundejerforening. Foreningen kan herefter kun opløses på en i dette formål indkaldt generalforsamling. Til lovlig vedtagelse kræves en som i § 6 fastsat majoritet, ligesom de givne bestemmelser vil være at efterkomme. Forinden foreningens opløsning vedtages, skal generalforsamlingen have truffet bestemmelse om foreningens formue og aktiver.